Prop. 2021/22:28 Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina
   
 
Titel:Prop. 2021/22:28 Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina
Utgivningsår:2021
Omfång:27 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202122028
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:28
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjöfart

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås en ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina, som innebär att det införs ett bemyndigande för regeringen att besluta att Internationella sjöfartsorganisationen ska ha rätt att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet. Sådan överlåtelse av förvaltningsuppgift ska ske genom att tillstånd meddelas i enlighet med bestämmelserna i lagen.

Förslaget innebär att regeringen bemyndigas att besluta om överlåtelse av en förvaltningsuppgift som innefattar myndighetsutövning till en mellanfolklig organisation.

Vidare föreslås att en paragraf i lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska korrigeras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.
 
  © 2017 Jure AB