Prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott
   
 
Titel:Prop. 2021/22:195 Skärpt straff för gravfridsbrott
Utgivningsår:2022
Omfång:22 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122195
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:195
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
För att bättre åter­spegla brotts­lig­hetens allvar föreslår regeringen att straff­bestäm­melsen i brotts­balken om brott mot grifte­frid komplet­teras med en särskild straff­skala för grovt brott.

Straffet för grovt brott före­slås vara fängelse i lägst sex måna­der och högst fyra år. De olika svår­hets­graderna av brottet ska beteck­nas grav­frids­brott och grovt grav­frids­brott. Vid bedöm­ningen av om ett brott är grovt ska det särskilt beak­tas om gärnings­mannen till­fogat ett lik en svår skada eller om gärningen inne­burit omfat­tande förstörelse eller annars varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Vidare föreslås att försök till grav­fridsbrott samt försök, förbere­delse och stämp­ling till grovt grav­frids­brott ska vara straffbart.

Lagändringarna före­slås träda i kraft den 1 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB