Prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2
   
 
Titel:Prop. 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2
Utgivningsår:2022
Omfång:711 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202122238
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2021/22:238
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 510 SEK exkl. moms
Regeringen föreslår nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i ett antal lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

Bestämmelserna innebär att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 25 juli 2022.
 
  © 2017 Jure AB