Finansiell analys
– av kommuner och regioner
   
 
Författare:Donatella Pierre , Eriksson Ola , Petersson Hans
Titel:Finansiell analys – av kommuner och regioner
Utgivningsår:2022
Omfång:272 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144151205
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 281 SEK exkl. moms
I denna bok erbjuds stöd för den som ska genomföra egna eller tolka andras finansiella analyser. Ett stort antal finansiella nyckeltal beskrivs och tillämpas praktiskt i boken. Nyckeltalsberäkningarna bygger företrädesvis på information från de obligatoriska finansiella rapporterna och tilläggsupplysningarna. De begränsningar som finns när det gäller offentliga resurser är alltid viktiga att klarlägga. En kvalitativ finansiell analys kan bidra till en upplyst och saklig debatt om hur våra gemensamma resurser har använts och bör användas framöver.

Boken vänder sig till studenter på universitet och högskolor. Den är också relevant för tjänstemän, politiker och andra praktiskt verksamma aktörer som vill uppdatera eller vidareutveckla sina kunskaper inom området finansiell analys.

Innehållsförteckning

Förord 9

Författarpresentation 11

Förkortningar 131 Inledning 15

1.1 Några ord om finansiell analys 15

1.2 Statens delegering av välfärdsuppdraget 16

1.3 Redovisningsenheter 19

1.4 Att informera – en av redovisningens uppgifter 22

1.5 Den offentliga ekonomin 24

1.6 Bokens disposition 27

Referenser 292 Kommunal externredovisning 31

2.1 Definition av centrala begrepp 31

2.2 Framväxten av ett harmoniserat nationellt regelverk 33

2.3 Betydelsefulla principer för redovisningen 34

2.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 37

2.5 Gapet mellan reglering och praxis 41

Referenser 443 Regleringen av den ekonomiska förvaltningen 47

3.1 Bestämmelsen om god ekonomisk hushållning 47

3.2 Regelverkets övriga delar 58

3.3 Ny utredning, nya lagförslag 65

Referenser 674 Finansiella rapporter för redovisningsenheterna kommunen och kommunkoncernen 69

4.1 Resultaträkning 69

4.2 Balansräkning 79

4.3 Kassaflödesanalys 90

4.4 Driftredovisningen 92

4.5 Investeringsredovisning 97

4.6 Noter till resultat- och balansräkning 99

Referenser 1015 Finansiella nyckeltal för redovisningsenheten kommunen  103

5.1 Fyra grupper av nyckeltal  103

5.2 Resultatrelaterade nyckeltal 105

5.3 Investeringsrelaterade nyckeltal 113

5.4 Kapacitet- och riskrelaterade nyckeltal 120

5.5 Kontrollrelaterade nyckeltal 1356 RK-modellen och dess tillämpning på redovisningsenheten kommunen 141

6.1 En beskrivning av RK-modellen 141

6.2 En komprimerad version av RK-modellen  146

6.3 RK-modellen i praktiken – bakgrunds­förutsättningar i Hammerhättans kommun 147

6.4 Ett exempel – fördjupad finansiell analys av Hammerhättans kommun i en årsredovisning 149

Referenser 1647 RK-modellen för analys av redovisningsenheten kommunkoncernen  165

7.1 Gruppering av nyckeltal utifrån RK-modellen 165

7.2 Resultatrelaterade nyckeltal 167

7.3 Investeringsrelaterade finansiella nyckeltal 171

7.4 Kapacitet- och riskrelaterade finansiella nyckeltal 177

7.5 Kontrollrelaterade nyckeltal 186

7.6 Avslutningsvis  1908 Utmaningar och utvecklingsområden – några avslutande funderingar 191

8.1 Utmaningar att beakta i den finansiella analysen 191

8.2 Fortsatt utveckling av den finansiella analysen 201

8.3 Avslutningsvis  205Bilagor

Bilaga 1:  Formelsamling finansiella nyckeltal 209

Bilaga 2:  Analys av kassaflödet – en fördjupning 217

Bilaga 3:  Finansiell analys av kommunala bolag 223

Bilaga 4:  Ekonomikapitlet i kommunallagen (2017:725) 241

Bilaga 5: 
Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 245

Register 265
 
  © 2017 Jure AB