Prop. 2022/23:8 Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond
   
 
Titel:Prop. 2022/23:8 Fondfaktablad och tidsfrist vid delning av en fond
Utgivningsår:2022
Omfång:69 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223008
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:8
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , EU-rätt

Pris: 57 SEK exkl. moms
Propositionen innehåller förslag till lagändringar med anledning av de ändringar som gjorts i EU:s direktiv om värdepappersfonder (det s.k. UCITS-direktivet) och att EU:s förordning om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (den s.k. Priip-förordningen) börjar tillämpas på aktörer på fondområdet.

Dessa förslag innebär i huvudsak att ett faktablad enligt Priip-förordningen ska anses uppfylla kraven på faktablad för värdepappersfonder och för alternativa investeringsfonder. Syftet med ändringarna är att fondbolag och AIF-förvaltare inte ska behöva ta fram eller tillhandahålla två olika faktablad för en och samma fond. Propositionen innehåller även förslag om att Finansinspektionen ska få besluta att delning av en värdepappersfond eller en specialfond får genomföras tidigare än den annars gällande tidsfristen om tidigast tre månader från dagen för inspektionens beslut.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB