Prop. 2022/23:62 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
   
 
Titel:Prop. 2022/23:62 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg
Utgivningsår:2023
Omfång:154 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:62
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg.

Det föreslås nya bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om bland annat skyldighet för hamnar
– att inneha en godkänd plan för mottagning och hantering av avfall från
fartyg och att informera om innehållet i planen,
– att lämna kvitto till fartyg på det avfall som fartygen har lämnat, och
– att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheterna om sin verksamhet.

Det föreslås att kommunerna ska pröva frågor om att godkänna planer för mottagning och hantering av avfall från fartyg när det gäller fritidsbåtshamnar och att kommunerna ska utöva tillsyn över sådana hamnar.

Förbudet i lag för hamnar att ta särskilt betalt för mottagning av avfall tas bort och ersätts av en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om skyldighet för den som svarar för en mottagningsanordning att ta ut avgift för mottagandet.

För överträdelser införs ett sanktionsavgiftssystem. Nuvarande straffbestämmelser tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2023. Någon sanktionsavgift ska inte påföras för överträdelser som avser fritidsbåtshamnar före den 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB