Prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring
   
 
Titel:Prop. 2022/23:85 En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring
Utgivningsår:2023
Omfång:31 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:202223085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2022/23:85
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås att vissa tidigare beslutade ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska utgå. Förslagen innebär att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret inte ska upphöra att gälla, utan i stället ska gälla tills vidare.

Detsamma gäller den tillfälliga möjligheten för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om undantag från lagens begränsning av företagares möjlighet att få arbetslöshetsersättning vid upprepade uppehåll i näringsverksamheten, den s.k. femårsregeln.
 
  © 2017 Jure AB