Prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse - Del 1
   
 
Titel:Prop. 2002/03:139 Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse - Del 1
Anmärkning:Ds 2002:5. Se även bilagedel till propositionen.
Utgivningsår:2003
Omfång:605 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:2002031391
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:139
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 559 SEK exkl. moms
Detta är ett förslag till en modernisering av banklagstiftningen mot bakgrund av bankkrisen i början av 1990-talet. Lagförslaget bygger på en ny definition av bankrörelse och att inlåningsmonopolet avskaffas. Samtidigt som konkurrensen på bankmarknaden skärps får också Finansinspektionen utökade kontrollbefogenheter. Kontrollen skall dels syfta till att skydda konsumenterna, dels förebygga brott av typen penningtvätt. Vidare föreslås reformerade rörelseregler för både banker och kreditinstitut. Regler om soliditet och likviditet, riskhantreing samt genomlysning införs.
 
  © 2017 Jure AB