Ekonomiskt bistånd
– Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten
   
 
Titel:Ekonomiskt bistånd – Stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten
Utgivningsår:2003
Omfång:251 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:9172018194
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Socialstyrelsen beslutade den 15 april 2003 om allmänna råd (SOSFS 2003:5) om ekonomiskt bistånd. De allmänna råden gäller allt ekonomiskt bistånd, dvs. både försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföringen i övrigt. Stöd för rättstillämpning och handläggning, den s.k. handboken, är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd. Syftet med handboken är att förtydliga lagstiftningen och underlätta den praktiska tillämpningen av socialtjänstlagen.

Boken fungerar som en uppslagsbok för handläggare och beslutsfattare. Här finns den hjälp som inte finns i de allmänna råden, t.ex. uttalanden i socialtjänstlagens förarbeten, rättsfallsreferat, beslut från JO och tolkningsexempel. I boken tas upp viktiga principer och utgångspunkter vid biståndsbedömning, t.ex. barnperspektivet och hänsynen till brottsoffer, samt de viktigaste handläggningsrutinerna.

Den nya handboken ersätter handbok om ekonomiskt bistånd från år 2000.
 
  © 2017 Jure AB