Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång
– reformering av processen i allmän domstol
   
 
Titel:Prop. 2004/05:131 En modernare rättegång – reformering av processen i allmän domstol
Anmärkning:Se även SOU 2001:103, Ds 2001:36 och SOU 1995:124.
Utgivningsår:2005
Omfång:441 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405131
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:131
Ämnesord:Processrätt

Pris: 316 SEK exkl. moms
I propositionen föreslås förändringar av det processuella regelverket i syfte att skapa en modernare rättegång i allmän domstol.

Bland förslagen märks bl.a:
– Bättre utnyttjande av modern teknik som t.ex. att videokonferens permanentas och utvecklas.
– Uppmjukningar av kravet på muntlighet samt enhetligare regler för sammanträden.
– Hovrättsprocessen görs mer ändamålsenlig genom att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta flertalet slag tvistemål och domstolsärenden som överklagas från tingsrätt till hovrätt.
– Hovrätten ska i större utsträckning än i dag grunda sin prövning på samma material som legat till grund för tingsrättens avgörande.
 
  © 2017 Jure AB