Att fastställa faderskap
   
 
Titel:Att fastställa faderskap
Utgivningsår:2005
Omfång:192 sid.
Förlag:Socialstyrelsen
ISBN:9172018933
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

SLUT på förlag
Under år 2003 fastställde socialnämnden faderskapet genom bekräftelse för ca 55 000 barn. Det motsvarar mer än hälften av de barn som föddes i Sverige det året. Socialnämnden är skyldig att utreda och om möjligt fastställa vem som är far för de barn som har hemvist i Sverige och vars föräldrar inte är gifta med varandra. Socialnämnden skall också utreda faderskapet när modern är gift och den äkta mannens faderskap hävts av domstol eller ifrågasatts.

Lagstiftningen om utredning och fastställande av faderskap syftar inte bara till att tillförsäkra barnet försörjning och arvsrätt. Den betonar också barnets rätt att känna till sitt ursprung och rätten till båda sina föräldrar. Att veta vem som är far är grundläggande för identitetsutvecklingen. Det finns också sociala, juridiska och medicinska aspekter av ett fastställt faderskap. Det är viktigt att det rättsliga faderskapet överensstämmer med det biologiska. DNA-tekniken har gjort det möjligt att med stor säkerhet fastställa vem som är biologisk far.

I de flesta fall bor föräldrarna tillsammans och faderskapsutredningen blir enkel. Ibland blir en faderskapsutredning mer omfattande, och i vissa fall till och med mycket komplicerad. Socialnämnden har ett ansvar för att en faderskapsbekräftelse stämmer överens med det verkliga förhållandet. Ibland får därför föräldrarnas personliga integritet stå tillbaka till förmån för barnets rätt att få veta vem som är biologisk far.

Denna handbok kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap (SOSFS 2004:16) och vänder sig i första hand till handläggare och beslutsfattare inom socialtjänsten.
 
  © 2017 Jure AB