Grundlagarna och EU:s konstitution
– En antologi
   
 
Författare:Öberg Ulf
Titel:Grundlagarna och EU:s konstitution – En antologi
Utgivningsår:2006
Omfång:255 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232447
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 248 SEK exkl. moms
Sedan hösten år 2004 rasar debatten om och hur Sverige bör godkänna EU:s konstitution, dvs. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa.

Till följd av den s.k. tankepaus som har utlysts efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, återges i denna debattantologi olika konstitutionella bidrag som publicerats på Internet och i dagspressen av politiker, jurister och samhällsvetare. Urvalet har gjorts av Ulf Öberg, kursföreståndare i konstitutionell europarätt vid Stockholms universitet.

Frågan hur Sveriges riksdag bör ta ställning till fördraget väcker ytterst problemet om vem som har den yttersta makten över våra grundlagar: folket eller Riksdagen själv? Kan EU:s konstitution antas av Riksdagen med ett enkelt beslut med kvalificerad majoritet, eventuellt efter det att en rådgivande folkomröstning hållits i frågan? Eller innebär förhållandet mellan de svenska grundlagarna och EU:s konstitution att fördraget måste antas av Riksdagen med två likalydande beslut med ett val emellan, eventuellt efter det att en beslutande folkomröstning hållits i frågan på valdagen år 2006 eller 2010?

Denna konstitutionella debatt kulminerade genom Lagrådets yttrande den 28 juni 2005, i vilket Lagrådet framhåller att EU:s konstitution vare sig kvantitativt eller kvalitativt rör principerna för det svenska statsskicket, i den mening som avses i 10 kap. 5 § regeringsformen.

En av upphovsmännen till denna bestämmelse, KU-ledamoten Ingvar Svensson (kd), menar dock att antingen har han och även övriga i konstitutionsutskottet – och därmed hela riksdagen – blivit grundlurade när de behandlade förändringen av 10 kap. 5 § regeringsformen våren 2002, eller så har Lagrådet inte förstått innebörden av KU:s resonemang och därmed begått det här årtiondets lagrådsfadäs. Uppenbarligen finns det ett behov av att fördjupa dessa frågor ytterligare.

I ett efterord summerar jur. dr. Gunnar Persson den debatt som hitintills förevarit och pekar på den rättsutveckling som skett under sommaren och hösten år 2005 på EU-straffrättens område, i avsikt att föra den konstitutionella debatten vidare.


Författarna:

Björn von der Esch (kd) är riksdagsledamot och var under åren 1998-
2002 ledamot i konstitutionsutskottet.
Laila Freivalds (s) är utrikesminister och var under åren 1988-1991
och 1994-2000 justitieminister.
Gustav Fridolin (mp) är riksdagsledamot och ledamot i konstitutionsutskottet.
Agne Gustafsson är universitetslektor i statsvetenskap em. vid Lunds
universitet.
Sverker Gustavsson är professor i statskunskap vid Uppsala universitet.
Jörgen Hettne är doktorand vid Stockholms universitet och forskare
vid Svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS.
Kerstin Lundgren (c) är riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet
och ledamot i Grundlagsutredningen.
Nils Lundgren (jl) är Europaparlamentariker och partiledare för Junilistan.
Göran Magnusson (s) är riksdagsledamot, vice ordförande i konstitutionsutskottet
och ledamot i Grundlagsutredningen.
Lars Nyberg är utredare på LO.
Lars Ohly (v) är riksdagsledamot och partiledare för Vänsterpartiet
Maud Olofsson (c) är riksdagsledamot och partiledare för Centerpartiet.
Gunnar Persson är juris doktor vid Stockholms universitet.
Olof Petersson är professor i statskunskap och forskningsledare med
ansvar för SNS Demokratiråd och SNS Författningsprojekt.
Bosse Ringholm (s) är vice statsminister och samordningsminister för
EU-frågorna i regeringen; med stöd av 7 kap. 5 § RF har han av statsministern
förordnats att vid regeringssammanträden föredra
lagstiftningsärenden som gäller bl.a. grundlagarna. Han var under åren 1999-
2004 finansminister.
Olof Ruin är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Anders Selnes är ansvarig utgivare för Europaportalen.se.
Jonas Sjöstedt (v) är Europaparlamentariker.
Sven-Erik Sjöstrand (v) är riksdagsledamot och ledamot i EU-nämnden.
Eva-Britt Svensson (v) är Europaparlamentariker.
Ingvar Svensson (kd) är riksdagsledamot, ledamot i konstitutionsutskottet,
ledamot i Grundlagsutredningen och ledamot i EU-2004
kommittén.
Raymond Svensson (c) är ordförande för Centerpartiet i Haninge och
förste vice ordförande för Centerpartiet i Stockholms län.
Tommy Svensson är chefredaktör på socialdemokratiska Tiden.
Daniel Tarschys är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet
och ledamot i Grundlagsutredningen.
Karin Thorborg (v) är riksdagsledamot.
Sören Wibe (s) är riksdagsledamot.
Alice Åström (v) är riksdagsledamot och ledamot i utrikesutskottet.
Ulf Öberg är doktorand och kursföreståndare för specialkursen i konstitutionell
europarätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB