Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling
   
 
Författare:Knuts Gisela
Titel:Förfarandegarantier vid domstolsanknuten medling
Utgivningsår:2006
Omfång:261 sid.
Förlag:Finska juristföreningen
ISBN:9518552525
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Processrätt

Pris: 796 SEK exkl. moms
Domstolsanknuten medling är en hybrid av rättsskipning och alternativ tvistlösning. Den domstolsanknutna medlingen genomförs i anknytning till rättsskipningen och åtnjuter därför rättsskipningens auktoritet. Samtidigt är domstolsanknuten medling också frivillig och flexibel som alternativ tvistlösning. Som tvistlösningsmetoder uppvisar rättsskipning och alternativ tvistlösning grundläggande skillnader.

Rättsskipningen försiggår vid domstol och är starkt reglerad medan den alternativa tvistlösningen som regel är både frivillig och flexibel. Rättsskipning och alternativ tvistlösning kan därför på många sätt ses som varandras motpoler.

Den domstolsanknutna medlingens hybrida natur är av särskilt intresse i förhållande till förfarandegarantier. Vid rättsskipningen betonas betydelsen av förfarandegarantier: rättsskipningen skall vara opartisk, kontradiktorisk och offentlig. Vid alternativ tvistlösning, däremot, ligger fokus inte på förfarandegarantier utan på parternas intressen. Denna skillnad aktualiserar givetvis frågan om förfarandegarantier skall tillmätas någon betydelse vid domstolsanknuten medling.

För att besvara denna fråga granskar avhandlingen tre specifika förfarandegarantier: rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling. Avhandlingen granskar tre olika exempel på domstolsanknuten medling: medling i tvistemål i Finland, rettsmekling i Norge och särskild medling i Sverige och diskuterar den domstolsanknutna medlingens huvuddrag. Vidare granskas också tre besläktade rättsinstitut, nämligen medling, domarens förlikningsverksamhet och skiljeförfarande. Utgående från de olika tvistlösningsmetoderna presenterar avhandlingen en analys av vilken betydelse rätten till opartisk handläggning, rätten till lika behandling och kontradiktoriskt förfarande samt rätten till offentlig förhandling bör ges vid domstolsanknuten medling.
 
  © 2017 Jure AB