SOU 2006:20 Tonnageskatt
   
 
Titel:SOU 2006:20 Tonnageskatt
Utgivningsår:2006
Omfång:274 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225336
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tonnageskatteutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:20
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 250 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås att Sverige inför ett system med tonnagebeskattning av fartyg. Liknande system finns i majoriteten av sjöfartsnationerna inom Europeiska unionen. Syftet med dessa system är att ge rederier i Europa bättre möjligheter att konkurrera med rederier i länder med s.k. bekvämlighetsflagg. Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyg bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från fartygens nettodräktighet. Rederierna betalar skatt bestämd på denna schabloninkomst i stället för på de faktiska inkomsterna från fartygen.
 
  © 2017 Jure AB