Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken - 9789138227206 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken
– Slutrappport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken
   
 
Titel:Ds 2007:9 Ett uppföljningssystem för barnpolitiken – Slutrappport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken
Utgivningsår:2007
Omfång:163 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227206
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:9
Ämnesord:Familjerätt , Internationell rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Målet för barnpolitiken är att barn och unga skall respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. Med utgångspunkt från detta mål och de åtaganden som följer av FN:s barnkonvention föreslås en målstruktur som består av sex horisontella målområden, som var för sig bidrar till måluppfyllelsen för barnpolitiken.

Till varje målområde föreslås ett antal indikatorer som beskriver utvecklingen av flickors och pojkars levnadsvillkor, exempelvis när det gäller deras hälsa, levnadsstandard, delaktighet eller utsatthet.
 
  © 2017 Jure AB