Ds 2007:27 Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring - 9789138227824 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2007:27 Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring
   
 
Titel:Ds 2007:27 Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:147.
Utgivningsår:2007
Omfång:41 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138227824
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2007:27
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 163 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att den myndighetsbaserade arbetsmarknadsprövningen upphör och att vissa av Arbetsmarknadsverkets övriga uppgifter tas över av Migrationsverket. Det föreslås också att den särskilda tillståndsgrunden för säsongsarbete tas bort. Arbetstillstånd för säsongsarbete skall i fortsättningen hanteras i enlighet med de regler som generellt gäller för beviljande av uppehålls- och arbetstillstånd. Vidare föreslås att det under vissa förutsättningar skall vara möjligt att bevilja en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd som lämnats in i Sverige av en person som har fått ett lagakraftvunnet beslut om avslag på en ansökan om asyl.
 
  © 2017 Jure AB