Ny utlänningslag under lupp av Stern Rebecca - 9789189089009 - Jure bokhandel

 

 
 
Ny utlänningslag under lupp
   
 
Författare:Stern Rebecca
Titel:Ny utlänningslag under lupp
Utgivningsår:2008
Omfång:142 sid.
Förlag:Röda korset
ISBN:9789189089009
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Den 31 mars 2006 trädde en ny utlänningslag i kraft. I den gamla ordningen hade myndigheterna, Migrationsverket och Utlänningsnämnden möjlighet att i vissa situationer överlämna ärenden till regeringen för att få hjälp med lagtolkningen. Den möjligheten försvann i och med den nya lagen och frågor väcktes om vad det skulle komma att innebära. Skulle domstolarna göra en mer eller en mindre restriktiv tolkning av lagen än den som tidigare skett? Vilken hänsyn skulle tas till den praxis som utformats genom gamla beslut? Vilken hänsyn skulle tas till den internationella rätten på området?

All ny lagstiftning ses så småningom över. Det brukar dock dröja, vilket är rimligt eftersom det tar viss tid innan man fullt ut kan bedöma effekterna av nya lagar och nya instans- och processordningar. Röda Korset beslutade därför att tidigt sätta den nya utlänningslagen under lupp, det vill säga att redan under de första åren följa och kritiskt granska utvecklingen.

Målet med projektet har varit att i ett tidigt skede ge en väl underbyggd och tydlig bild av hur den nya utlänningslagen tolkas och hur praxis utvecklas. I förlängningen syftar projektet till att bevaka rätten till asyl och övrigt internationellt skydd för människor på flykt liksom möjligheten att få uppehållstillstånd på humanitära grunder.

En av de domar från Migrationsöverdomstolens sida som har fått störst uppmärksamhet avser bedömningen av vad som ska bedömas som inre väpnad konflikt. Särskilt när domstolen fann att det inte pågick en sådan i Irak väckte det stark kritik, bland annat från Röda Korsets sida. Frågan ges av naturliga skäl stort utrymme i rapporten.

Under arbetet med rapporten har Regeringen, tidigare än beräknat, beslutat tillsätta en utvärderingsutredning. Den tillkallades hösten 2007 och ska vara klar i februari 2009. Röda Korsets rapport Ny utlänningslag under lupp bör vara ett värdefullt underlag för denna utredning.
 
  © 2017 Jure AB