SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter - 9789138230039 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter
   
 
Titel:SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter
Utgivningsår:2008
Omfång:392 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230039
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skyddet för företagshemligheter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:63
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 336 SEK exkl. moms

 

I syfte att stärka skyddet för företagshemligheter lägger utredningen fram förslag till ett utvidgat straff- och skadeståndsansvar. Utredningen föreslår också att det i lagen införs regler om en ny bevissäkringsåtgärd. Allt fler företag bygger sin verksamhet på information och kunskap snarare än på traditionell industriell produktion. Teknikutvecklingen har medfört att information kan lagras och överföras på andra sätt än tidigare. Risken för att svenska företag utsätts för internationellt företagsspioneri har ökat. Den näringsidkare vars företagshemligheter angrips kan drabbas av stora skador. Angrepp på företagshemligheter innebär också en snedvridning av konkurrensen till nackdel även för samhället som helhet. Nu innehåller lagen två nya straffbestämmelser. Brotten kallas företagsspioneri och olovlig befattning med företagshemlighet. Den som har tillgång till en företagshemlighet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter kan i dag röja den eller utnyttja den utan att riskera att drabbas av något straff.
 
  © 2017 Jure AB