SOU 2008:67 Enklare redovisning - 9789138230176 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2008:67 Enklare redovisning
   
 
Titel:SOU 2008:67 Enklare redovisning
Anmärkning:Delbetänkande.
Utgivningsår:2008
Omfång:221 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230176
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om enklare redovisning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2008:67
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås en rad förenklingar och andra lättnader i redovisningsreglerna. Arbetet har främst varit inriktat på mindre företag men en del förslag omfattar samtliga företag. Utredaren anser att den svenska lagstiftningen inte bör vara mer långtgående än vad som följer av EG:s redovisningsdirektiv. Detta innebär att de möjligheter till förenklingar och lättnader som direktiven medger bör utnyttjas fullt ut och att specifikt svenska upplysningskrav bör utmönstras om inte starka skäl talar för en strängare reglering. Utredningen anser också att lagstiftningen bör utformas på ett sådant sätt att den tar tillvara de behov av information som redovisningens externa intressenter, främst investerare och borgenärer, har.

Gränsvärdet för mindre företag höjs till den nivå som följer av EG:s redovisningsdirektiv. Det betyder att ett företag är mindre så länge det inte överskrider två av följande villkor:

- 83 miljoner kronor i omsättning
- 41,5 miljoner kronor i balansomslutning
- 50 anställda
 
  © 2017 Jure AB