Prop. 2008/09:6 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m. - 200809006 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:6 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:6 Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.
Utgivningsår:2008
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809006
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:6
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i föräldraledighetslagen (1995:584) och i lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård. Förslagen innebär att de som har rätt till sjukersättning och arbetar enligt ett system med steglös avräkning ska ha rätt till ledighet enligt de båda lagarna även om de inte har rätt till ersättning i form av tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009.

Därutöver gör regeringen i propositionen den bedömningen att någon lagändring med anledning av riksdagens tillkännagivande om kringgående av turordningsreglerna i lagen (1982:80) om anställningsskydd inte bör göras och att frågan för närvarande inte heller bör utredas vidare.

 
  © 2017 Jure AB