Styrning och uppföljning nyckeln till framgång - 9789187448564 - Jure bokhandel

 

 
 
Styrning och uppföljning nyckeln till framgång
– Barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter
   
 
Titel:Styrning och uppföljning nyckeln till framgång – Barnperspektivets genomslag i statliga myndigheter
Utgivningsår:2008
Omfång:22 sid.
Förlag:Barnombudsmannen
ISBN:9789187448564
Serie:Barnombudsmannen rapporterar nr. BR2008:3
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 84 SEK exkl. moms

 

I denna rapport konstaterar Barnombudsmannen att barnperspektivet inte får tillräckligt stort utrymme hos svenska myndigheter. En avgörande faktor för om arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) blir framgångsrikt inom en myndighet är ledningens vilja, engagemang och uthållighet.

Barnombudsmannen bevakar hur myndigheter, landsting, regioner och kommuner arbetar med barnkonventionen. Den här rapporten visar hur myndigheterna svarar i deras undersökning 2007.

Många myndigheter bedriver verksamhet som påverkar barns och ungdomars vardag i mycket stor utsträckning. Myndigheternas ledningar har ett stort ansvar för att ett barnperspektiv får fäste i verksamheterna. Tydliga samband kan konstateras mellan tydliga uppdrag i regleringsbrev och ett medvetet, effektivt perspektivarbete.
 
  © 2017 Jure AB