Ds 2008:77 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen - 9789138230770 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:77 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:Ds 2008:77 Förbättrade och förenklade villkor i arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2008
Omfång:106 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230770
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:77
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.
Förslagen om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring innebär att beräkningen av medlemsvillkoret ändras tillfälligt under 2009. En medlem i en arbetslöshetskassa kommer att uppfylla medlemsvillkoret redan efter sex månaders medlemskap.
Vissa socialförsäkringsförmåner beaktas vid beräkning av arbetslöshetsersättningen till personer som varit tillfälligt eller delvis frånvarande från arbetet före arbetslösheten.
Det föreslås även inledande, generella bestämmelser som slår fast innebörden av centrala begrepp såsom ramtid, dagpenning och normalarbetstid.
Reglerna om normalarbetstidens beräkning ses över och struktureras om.
Ersättningsreglerna i inkomstbortfallsförsäkringen renodlas och separeras från grundförsäkringen.
I förslagen om ändringar i lagen om arbetslöshetskassor föreslås att kravet på viss arbetad tid för rätt till inträde i en arbetslöshetskassa tas bort.
Arbetslöshetsavgiften föreslås reduceras med 50 kronor per sysselsatt medlem.
I promemorian föreslås en ny instansordning för överklagande av arbetslöshetskassornas beslut rörande medlemsavgifter. Möjligheten att överklaga arbetslöshetskassornas beslut om medlemsavgifter till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen och vidare till regeringen föreslås tas bort. Dessa beslut överklagas istället till allmän förvaltningsdomstol.
I promemorian föreslås en bestämmelse om viss uppgiftsskyldighet för Försäkringskassan gentemot arbetslöshetskassorna.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB