Prop. 2008/09:57 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar - 200809057 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:57 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar
   
 
Titel:Prop. 2008/09:57 Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar
Utgivningsår:2008
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809057
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:57
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Ändringarna innebär att nya bestämmelser om elsäkerhet förs in i lagen. De nya bestämmelserna gäller skyldighet dels att ta en luftledning för starkström ur drift med anledning av arbete som utförs på en annan elektrisk ledning, dels att vidta åtgärder med en ledning inom ett område för sjö-trafik, om området i avsevärd omfattning kommer att trafikeras av fartyg som kräver större segelfri höjd än ledningen medger.
De föreslagna bestämmelserna motsvarar föreskrifter som nu finns i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar. Lagändringarna är föranledda av att regeringen avser att ersätta förordningen med en ny starkströmsförordning och att de aktuella före-skrifterna i samband med detta bör få lagform.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2009.
 
  © 2017 Jure AB