Ds 2008:78 De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden - 9789138230794 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2008:78 De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden
   
 
Titel:Ds 2008:78 De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden
Utgivningsår:2008
Omfång:76 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138230794
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2008:78
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 215 SEK exkl. moms

 

Rapporten redovisar på ett samlat sätt antalet personer med funktionsnedsättning utan dubbelräkning och hur dessa ingår i ett antal kumulativa grupper, konstruerade med hjälp av SCB:s undersökning om hushållens ekonomi (HEK). Grupperna har bildats med utgångspunkt från administrativa kriterier, det vill säga hur många som har assistansersättning, stöd enligt den så kallade LSS-lagen, hemtjänst/särskilt boende enligt Socialtjänstlagen, färdtjänstinsatser, handikappersättning, bilstöd, sjuk-/aktivitetsersättning etc. I den ordinarie statistiken redovisas varje grupp enskilt för sig, men unikt för denna rapport är att vi kan se hur många som har funktionsnedsättning enligt flera kriterier utan att dubbelräkna dem. Vidare kan vi till en del studera såväl inkomster som kostnader och kostnadsersättningar samtidigt.

Beträffande de ekonomiska förhållandena sker redovisning enligt följande dimensioner:

I kapitel 3 redovisas den ekonomiska standarden i enlighet med de metoder, som används av Statistiska centralbyrån vid deras mätningar av den ekonomiska situationen för den svenska befolkningen.

I kapitel 4 belyser vi hur personer med funktionsnedsättning i förvärvsarbetande åldrar får sin försörjning, dvs. i vilken grad de kan leva på eget arbete eller om de är hänvisade till samhällets stöd.

I kapitel 5 analyserar vi de särskilda kostnader som kan hittas i HEK - undersökningen och de kostnadsersättningar i form av handikappersättning och vårdbidrag som utbetalas av samhället.

I kapitel 6 slutligen försöker vi analysera hur bilden av den ekonomiska standarden för de funktionsnedsatta förändras med anledning av de särskilda kostnaderna och kostnadsersättningarna.

Den analysen blir dock bara partiell, då stora merkostnader, som drabbar personer med funktionsnedsättning, ej finns representerade i HEK - undersökningen.
 
  © 2017 Jure AB