Prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB - 200809073 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB
   
 
Titel:Prop. 2008/09:73 Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi Företagspartner AB
Utgivningsår:2008
Omfång:11 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809073
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:73
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att överlåta statens aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit, tilldela AB Svensk Exportkredit ett kapitaltillskott om högst 3 miljarder kronor, tilldela Almi Företagspartner AB ett kapitaltillskott om högst 2 miljarder kronor samt att för 2008 höja ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv med 5 miljarder kronor och öka det under utgiftsområde 24 Näringsliv upp-förda anslaget 38:18 Kapitalinsatser i statliga bolag med detta belopp. Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra överföringen av statens aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit.
 
  © 2017 Jure AB