Prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang - 200809078 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
   
 
Titel:Prop. 2008/09:78 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
Utgivningsår:2008
Omfång:93 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809078
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:78
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås åtgärder i syfte att öka skyddet mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. Det föreslås ändringar i lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och i ordningslagen (1993:1617).

Polisen ges nu rätt att ansöka om tillträdesförbud. Regeringen föreslår också bland annat att åklagare ges möjlighet att meddela interimistiska (tillfälliga) tillträdesförbud i avvaktan på att ärendet om tillträdesförbud slutligt avgörs. Härigenom kan den som befaras begå ordnings- eller säkerhetsstörande brott under ett idrottsarrangemang omedelbart meddelas ett tillträdesförbud. Ett interimistiskt tillträdesförbud får gälla i högst fyra veckor.

I ordningslagen införs straffsanktionerade förbud mot att på idrottsanläggning, och under pågående idrottsarrangemang, inneha eller använda pyrotekniska varor och mot att obehörigen beträda spelplanen eller att kasta in föremål på denna. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. I ringa fall ska inte dömas till ansvar.

Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 april 2009.
 
  © 2017 Jure AB