Prop. 2008/09:141 Förhandsprövning av nättariffer - 200809141 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:141 Förhandsprövning av nättariffer
   
 
Titel:Prop. 2008/09:141 Förhandsprövning av nättariffer
Utgivningsår:2009
Omfång:169 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809141
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:141
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i ellagen (1997:857). Ändringarna innebär att det ska göras en förhandsprövning av tarifferna för överföring
av el och anslutning till en ledning eller ett ledningsnät. Förhandsprövningen ska ske genom att de samlade intäkter som en nätkoncessionshavare högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod, en intäktsram, fastställs i förväg. Nätmyndigheten ska fastställa intäktsramen i fråga om lokalnät och regionnät. När det gäller
stamnätet ska beslutet fattas av regeringen.
Intäktsramen ska täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Hänsyn ska tas till kvaliteten i nätföretagets sätt att bedriva verksamheten. Intäktsramen ska under vissa förutsättningar kunna omprövas av den
beslutande myndigheten under eller efter tillsynsperioden. Om en nätkoncessionshavares intäkter avviker från intäktsramen, ska detta
påverka ramen för den påföljande tillsynsperioden. Om intäkterna överstiger intäktsramen med mer än fem procent ska vidare ett särskilt överdebiteringstillägg tillkomma.

I propositionen föreslås även att en tydlig åtskillnad ska göras mellan bestämmelserna om hur nätföretagen ska utforma kundernas nättariffer
och bestämmelserna om intäktsramen. De förstnämnda bestämmelserna lämnas i huvudsak oförändrade.
Ändringarna syftar bl.a. till att det inte ska råda någon tvekan om att den svenska lagstiftningen uppfyller kraven i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG.
 
  © 2017 Jure AB