Prop. 2008/09:142 Genomförande av elförsörjningsdirektivet - 200809142 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:142 Genomförande av elförsörjningsdirektivet
   
 
Titel:Prop. 2008/09:142 Genomförande av elförsörjningsdirektivet
Utgivningsår:2009
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:142
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen behandlas genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/89/EG av den 18 januari 2006 om åtgärder för att
trygga elförsörjning och infrastrukturinvesteringar (elförsörjningsdirektivet). I propositionen konstateras att huvuddelen av direktivets bestämmelser redan är genomförda i svensk lagstiftning. Endast några bestämmelser i
artikel 4 kräver genomförandeåtgärder, som föreslås ske genom ett tillägg i ellagen (1997:857).
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB