Prop. 2008/09:143 Djurskyddskontrollregister - 200809143 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:143 Djurskyddskontrollregister
   
 
Titel:Prop. 2008/09:143 Djurskyddskontrollregister
Utgivningsår:2009
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809143
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:143
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska inrättas ett för landet centralt register med uppgifter om den som är föremål för djurskyddskontroll, ett s.k.
djurskyddskontrollregister. Syftet med ett centralt djurskyddskontrollregister är att det ska bidra till en effektivare kontroll på djurskyddsområdet
och medföra en bättre samordning av kontrollmyndigheterna.
Uppgifterna i registret ska även kunna användas till att förbättra kontrollen av de s.k. tvärvillkoren och olika ekonomiska stöd på jordbruksområdet.

Djurskyddskontrollregistret föreslås inrättas och föras av Statens jordbruksverk. Verket föreslås även vara personuppgiftsansvarigt för behandlingen
av personuppgifter i registret. Enligt förslaget får dock, utöver Jordbruksverket, även länsstyrelserna ha direktåtkomst till uppgifter som
behandlas i registret. Enligt förslaget ska ramarna för behandlingen av uppgifter i registret särregleras i förhållande till personuppgiftslagen (1998:204) och tas in i en ny lag. Den nya lagen ska kompletteras av personuppgiftslagen och endast innehålla de särbestämmelser och förtydliganden som är nödvändiga. I lagen ska exempelvis anges för vilka ändamål som personuppgifter
får behandlas i registret. I lagen ska vidare anges att det i registret endast får behandlas sådana uppgifter om den som är föremål för djurskyddskontroll som behövs för de särskilt angivna ändamålen. Lagen ska även föreskriva en skyldighet för Livsmedelsverket, Fiskeriverket,
Sametinget och länsstyrelserna att till Jordbruksverket lämna sådana uppgifter som får behandlas i registret. I lagen ska dessutom finnas
bestämmelser om rättelse, skadestånd och gallring.
Den föreslagna lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.
 
  © 2017 Jure AB