Prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård - 200809094 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
   
 
Titel:Prop. 2008/09:94 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård
Utgivningsår:2009
Omfång:209 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809094
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:94
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 122 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnas förslag som syftar till att modernisera och klargöra det svenska regelverket inom djurens hälso- och sjukvård. Det föreslås att den nuvarande lagen (1994:844) om behörighet att
utöva veterinäryrket ersätts av en ny lag om verksamhet i djurens hälso och sjukvård. Genom den nya lagen legitimeras, förutom veterinärer, även djursjukvårdare. Den skyddade yrkestiteln ska vara djursjukskötare.

För hovslagare och för humanmedicinska legitimationsyrken föreslås en behörighetsreglering genom ett godkännandeförfarande. De behörighetsreglerade yrkesutövarna föreslås benämnas djurhälsopersonal. I lagen finns bestämmelser om skyldigheter och ansvar för djurhälsopersonal. De ska bl.a. arbeta i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det blir även möjligt att delegera arbetsuppgifter mellan personer som tillhör djurhälsopersonalen. Lagen innehåller också bestämmelser om begränsningar i rätten att vidta åtgärder för den som yrkesmässigt arbetar inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälsopersonalen. En sådan person får t.ex. inte utföra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur. I lagen finns bestämmelser om tillsyn över den som tillhör djurhälsopersonalen samt bestämmelser om disciplinpåföljd och återkallelse av behörigheter. Det införs också en möjlighet att besluta om en treårig prövotid för fortsatt behörighet. En sådan prövotid ska bl.a. meddelas den som varit oskicklig i utövningen av sitt yrke. Frågor om disciplinpåföljd, beslut om prövotid och återkallelse av behörighet m.m. ska prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård. Lagen innehåller bestämmelser
om nämnden och handläggningen i nämnden.
 
  © 2017 Jure AB