Skrifter till Anders Victorins minne - 9789176787168 - Jure bokhandel

 

 
 
Skrifter till Anders Victorins minne
   
 
Titel:Skrifter till Anders Victorins minne
Utgivningsår:2009
Omfång:588 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787168
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Festskrifter , Fastighetsrätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 895 SEK exkl. moms

 

Denna skrift tillägnas professor Anders Victorin som skulle ha fyllt 65 år våren 2009. De 31 bidragen är författade av vänner och kolleger till Anders och faller huvudsakligen inom arbetsrättens och fastighetsrättens områden.

Innehållsförteckning
Jan Alexanderson och Erik Darin: Frågor kring surrogatdelgivning m. m. i hyresförhållanden
Urban Andersson: Vissa legala hinder vid förvärv av hyreshus (påbörjade tankar)
Bertil Bengtsson: Hyreslagen som konsumentlagstiftning
Ulf Bernitz: EG-rätten och hyresrätten
Erika P Björkdahl: Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal
Margareta Brattström: Är det någon skillnad mellan ägarlägenheter och bostadsrätter?
Mauritz Bäärnhielm: Arrende och agrarpolitik i Sverige - En historisk översikt
Ronnie Eklund: Who Is Afraid of the Temporary Agency Work Directive?
Christer Grönevall: Om arrendeavgift efter en förverkandeuppsägning och rubricering av arrendeavtal – en rättsanalys
Håkan Gabinus Göransson: Hur omfattande är fredsplikten i rättstvister?
Richard Hager: Säljarens upplysningsplikt vid köp av fast egendom – en studie i jordabalkens källflöden
Ole Hasselbalch: Henvisningsklausuler i arbejdsretten
Leif Holmqvist: Några frågor rörande det kollektiva förhandlingssystemet
Tomas Johansson: Kommersiella fastighetsköp i Sverige och Ryssland – en komparativ studie
Thomas Kalbro och Hans Mattsson: Exploateringsavtal mellan kommun och byggherre Oklart lagstöd och problematisk tillämpning
Jan Kleineman: Om skyddsbehovet vid rättsenlig uppsägning av långvariga avtal i kommersiella relationer
Kent Källström: Granskningsarvoden och äganderätten
Gertrud Lennander: Pantsättning av bostadsrätt Några reflexioner i en brytningstid
Kåre Lilleholt: Apartment ownership law – European model rules?
Gustaf Lindencrona: Rektorsval
Peter Melz och Christer Silfverberg: Bostadsrättsföreningar med blandad verksamhet – några skatterättsliga aspekter
Jori Munukka: Avtalsfrihet i hyresrätten Om betydelsen av hyresgästs dispositioner
Annina H. Persson: Samerätt – ett komplicerat område inom fastighetsrätten
Jan Ramberg: Fastighetssäljarens garantiansvar
Silvana Sciarra: Is Flexicurity a European Policy?
Peter Seipel: Från hålremsa till wiki Digitalskrift i rättsvetenskaparens perspektiv
Tore Sigeman: Från Olin till Victorin Ett huvudskede i den kollektiva arbetsrättens historia
Jan-Olof Sundell: Undén och Lundstedt – kollegor och trätobröder
Wiweka Warnling-Nerep: Till frågan om rättssäker examination
Gerhard Wikrén: Skyddet för medhyresgäst och make eller sambo vid hyresavtalets upphörande
Hans-Åke Wängberg: Från armod till övermod? Hur samhällets utveckling med de framväxande sociala ambitionerna påverkat den civilrättsliga hyreslagstiftningen efter tillkomsten av 1907 års lag
Olle Serin: Förteckning över Anders Victorins skrifter 1969–2008
 
  © 2017 Jure AB