Prop. 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder - 200809178 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
   
 
Titel:Prop. 2008/09:178 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder
Utgivningsår:2009
Omfång:91 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809178
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:178
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

propositionen föreslås att den möjlighet till skattereduktion som i dag finns för utgifter för hushållsarbete utvidgas till att också omfatta s.k. ROT-arbete, dvs. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder. Det huvudsakliga syftet med förslaget är att minska svartarbetet och öka arbetsutbudet.

Skattereduktionen riktas till den som har det egentliga underhållsansvaret för sin bostad. I linje med detta avses därför med ROT-arbete reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägs respektive innehas av den som ansöker om eller begär skattereduktion.

Förslaget innebär i övrigt att samma villkor och förutsättningar som gäller för skattereduktion för hushållsarbete också kommer att gälla ROT-arbete. Det innebär t.ex. att det totala underlaget för skattereduk-tionen under ett beskattningsår får uppgå till 100 000 kronor per person. Då blir den totala skattereduktionen för hushållsarbete och ROT-arbete 50 000 kronor per beskattningsår och person.

I propositionen föreslås vidare att det nya system för skattereduktion för hushållsarbete som införs den 1 juli 2009 (se prop. 2008/09:77, bet. 2008/09:SkU20, rskr. 2008/09:184) även ska gälla för ROT-arbete. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär bl.a. att köparen av tjänsten får skattelättnaden direkt vid köpet.

För att möjliggöra kontroll av att skattereduktionen verkligen kommer ägaren av småhuset eller ägarlägenheten respektive innehavaren av bostadsrätten till del, föreslås i propositionen att relevanta uppgifter ska lämnas till Skatteverket.

När det gäller beräkning av kapitalvinst vid avyttring av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt föreslås i propositionen ett förtydligande i fråga om vilka utgifter som får ingå i omkostnadsbeloppet. Innebörden är att utgifter som avser ROT-arbete till den del skattereduktion har tillgodoräknats inte får ingå i omkostnadsbeloppet.

Förslaget att införa en skattereduktion för ROT-arbeten föreslås träda i kraft den 30 juni 2009. Skattereduktionen ska dock gälla ROT-arbeten som har utförts och betalats från och med den 8 december 2008 samt förmån av ROT-arbete som har tillhandahållits från och med den 8 december 2008.
 
  © 2017 Jure AB