Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. - 200809193 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:55 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809193
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:193
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL), i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS) och i socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Hälso- och sjukvården och dess personal får genom ändringarna i HSL och LYHS en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd, bl.a. om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med har t.ex. en psykisk sjukdom eller en allvarlig fysisk sjukdom. Vidare föreslås att kommuners och landstings skyldigheter i fråga om gemensam individuell planering och gemensamma överenskommelser om samarbete regleras i såväl SoL som HSL. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
 
  © 2017 Jure AB