SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande - 9789138233382 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande
– förslag till ny lag. (Del 1 och 2)
   
 
Titel:SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande – förslag till ny lag. (Del 1 och 2)
Utgivningsår:2010
Omfång:728 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233382
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:2
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 705 SEK exkl. moms

 

I denna utredninge föreslås att en ny insolvenslag ska ersätta konkurslagen och lagen om företagsrekonstruktion. Detta medför ett nytt samlat rättsförfarande, som i huvudsak innebär två förvaltningsformer: Förvaltarlett förfarande (motsvarar konkurs) respektive Egenförvaltning (motsvarar företagsrekonstruktion). Det förvaltarledda förfarandet utgör då huvudregeln, medan egenförvaltning kan tillämpas under vissa förutsättningar. Sådan förvaltning kan t.ex. endast initieras av gäldenären själv.

Några av de viktigaste nyheterna i det samlade insolvensförfarandet:
- Tillämpligt på alla slags gäldenärer, med vissa undantag när det gäller egenförvaltning
- Inledandegrunden ska vara insolvens vid förvaltarledda förfaranden. Vid egenförvaltning kan den vara antingen insolvens, illikviditet eller hotande illikviditet.
- Tidsfristen för lönefordringar förlängs från en månad till två månader.
- Bestämmelserna om bouppteckningsed görs fakultativa (gäldenären avlägger ed endast på begäran. I stället ska denne skriftligen bekräfta bouppteckningens riktighet).
- Bestämmelserna i 17 kap. konkurslagen om skadestånd och straff överförs till det samlade insolvensförfarandet.
- Beslut om bevakning ska fattas av förvaltaren i det förvaltningsledda förfarandet, i stället för av domstolen. Domstolen ska dock ha kvar ansvaret för förlikningssammanträde och prövning av kvarstående tvistefrågor.
 
  © 2017 Jure AB