SOU 2010:22 Krigets lagar - 9789138233696 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:22 Krigets lagar
– Centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser.
   
 
Titel:SOU 2010:22 Krigets lagar – Centrala dokument om folkrätten under väpnad konflikt, neutralitet, ockupation och fredsinsatser.
Utgivningsår:2010
Omfång:965 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138233696
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Folkrättskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:22
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 664 SEK exkl. moms

 

Detta är en uppdatering av Försvarsdepartementets dokumentsamling från 1996.

Häri ges en samlad dokumentation över gällande humanitärrättsliga konventioner och deras genomförande i Sverige samt vissa andra grundläggande dokument inom folkrättens område. Vissa av konventionerna hör till nedrustningsrättens område, men har tagits med p.g.a. nära anknytning till den humanitära rätten.
Dokumentsamlingen är uppdelad i två delar: Del I Konventioner och deklarationer resp. Del II Övriga dokument. Dokumenten återges översatta till svenska. Till samtliga dokument finns ett inledande förord som beskriver deras bakgrund, innehåll och det svenska genomförandet.

Dokumenten presenteras kronologiskt och sträcker sig från Parisdeklarationen 16 april 1856 ang. sjörätten i krigstid (Parisdeklarationen) till konventionen om klusterammunition, Dublin den 30 maj 2008, enligt följande lista:

- Parisdeklarationen 1856
- S:t Petersburgkonventionen 1868
- Haagdeklarationen 1899
- Haagkonventionerna IV-IX, Xi och XIII 1907
- Sjökrigsdeklarationen 1909
- 1925 års Genèveprotokoll
- 1937 års Londonprotokoll
- FN-stadgan 1945
- Överenskommelse om Nürnbergtribunalen jämte stadga för den internationella militärdomstolen 1945
- Folkmordskonventionen 1948
- 1949 års Genèvekonventioner I-IV samt tilläggsprotokoll I-III
- Europakonventionen 1950 med tilläggsprotokoll
- Flyktingkonventionen 1951med tilläggsprotokoll
- Kulturkonventionen 1954 med tilläggsprotokoll
- Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 1966
- B-vapenkonventionen 1972
- ENMOD-konventionen 1977
- 1980 års vapenkonvention med tilläggsprotokoll
- Tortyrkonventionen 1984
- FN:s barnkonvention 1989
- C-vapenkonventionen 1993
- FN:s skyddskonvention 1994
- Ottawakonventionen 1997
- Romstadgan 1998
- Konventionen om klusterammunition 2008
 
  © 2017 Jure AB