Prop. 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv - 201011013 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
   
 
Titel:Prop. 2010/11:13 Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
Utgivningsår:2010
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011013
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:13
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i lagen (1994:1563) om tobaksskatt. Ändringarna är föranledda av ett EU-direktiv som antogs av Europeiska unionens ministerråd den 16 februari 2010 (rådets direktiv 2010/12/EU av den 16 februari 2010 om ändring av direktiven 92/79/EEG, 92/80/EEG och 95/59/EG när det gäller strukturer och skattesatser i fråga om punktbeskattning av tobaksvaror samt av direktiv 2008/118/EG).

Beskattningen av cigaretter baseras på uttag av dels styckeskatt, dels värderelaterad skatt. I propositionen föreslås en omläggning av beskattningen av cigaretter som innebär att styckeskatten blir så hög som möjligt. Det totala skatteuttaget av styckeskatt och värderelaterad skatt föreslås dock vara oförändrat. Med anledning av förslaget om ökad styckeskatt föreslås ett slopande av den nuvarande minimipunktskatten på cigaretter. I syfte att realvärdesäkra skatten föreslås vidare att skatten på samtliga tobaksprodukter, dvs. för cigarrer, cigariller, röktobak, snus och tuggtobak samt styckeskatten för cigaretter omräknas årligen med konsumentprisindex. Vidare justeras definitionerna av vissa tobaksprodukter.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB