Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning - 201011045 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning
   
 
Titel:Prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning
Utgivningsår:2010
Omfång:134 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:45
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i reglerna om besöksförbud. Förslagen är ett led i regeringens strävanden att förbättra situationen för de personer som på olika sätt riskerar att utsättas eller har utsatts för våld, hot eller trakasserier, ofta vid upprepade tillfällen, s.k. stalkning. Förslagen syftar till att stärka förbudets brottsförebyggande funktion och förbättra det skydd som förbudet avser att ge.

Uttrycket besöksförbud ersätts med kontaktförbud. De omständigheter som åklagaren särskilt ska beakta vid riskbedömningen förtydligas. Proportionalitetsprincipens betydelse tydliggörs genom att det uttryckligen anges att varje beslut om kontaktförbud ska föregås av en proportionalitetsbedömning.

Vidare föreslås att elektronisk övervakning ska få användas för att kontrollera efterlevnaden av ett särskilt utvidgat kontaktförbud.

I propositionen föreslås också att ett särskilt brott, olaga förföljelse, införs i brottsbalken. Förslaget syftar till att förstärka det straffrättsliga skyddet mot trakasserier och förföljelse.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2011.
 
  © 2017 Jure AB