Prop. 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi - 201011038 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi
   
 
Titel:Prop. 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi
Utgivningsår:2010
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011038
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi (prop. 2010/11:38) föreslås att regeringen får besluta om bland annat förvärv av aktier i ett europabolag KIC InnoEnergy SE och om kapitaltillskott till bolaget.

Bakgrund
I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) framgår att en ny samarbetsform för näringsliv, lärosäten och institut etablerats genom European Institute of Innovation and Technology (EIT). Kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation innebär bland annat ett bredare angreppssätt för att bygga kompetens på strategiska områden. I propositionen framgår även att svenska aktörer bör ha goda förutsättningar att i samverkan mellan lärosäten och industri delta i de olika kunskaps- och innovationsplattformar som etableras inom ramen för EIT.

EIT har utsett Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan, ABB AB och Vattenfall Aktiebolag att bilda en regional europeisk nod inom energiområdet. Dessa har tillsammans med 30 andra universitet, forskningsinstitut och företag förhandlat fram ett aktieägaravtal (General Partnership Agreement on KIC InnoEnergy). Avtalet innebär bland annat att varje part ska förvärva en aktie vardera i ett europabolag, KIC InnoEnergy SE.

För att regeringen eller någon annan myndighet för statens räkning ska kunna förvärva de aktuella aktierna och ingå åtagande om att lämna kapitaltillskott föreslår regeringen i propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi (prop. 2010/11:38) att regeringen bemyndigas av riksdagen att besluta om bland annat förvärv av aktier och kapitaltillskott till bolaget.
 
  © 2017 Jure AB