Prop. 2010/11:44 Vissa ändringar i läkemedelslagen - 201011044 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:44 Vissa ändringar i läkemedelslagen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:44 Vissa ändringar i läkemedelslagen
Utgivningsår:2010
Omfång:141 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011044
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att anpassa svensk rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1394/2007 om läkemedel för avancerad terapi och om ändring av direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004.

Läkemedel för avancerad terapi utgör antingen läkemedel för genterapi, läkemedel för somatisk cellterapi eller vävnadsteknisk produkt. Läkemedel för avancerad terapi omfattas av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel och dessa läkemedel ska även godkännas genom det centraliserade förfarandet enligt förordning (EG) nr 726/2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet.

I förordning (EG) nr 1394/2007 införs en bestämmelse i direktiv 2001/83/EG som innebär att sådana läkemedel för avancerad terapi som bereds enligt ett icke-rutinmässigt förfarande och i enlighet med särskilda kvalitetsnormer och som används i samma medlemsstat under en läkares exklusiva yrkesmässiga ansvar i enlighet med ett enskilt recept för en specialanpassad produkt för en enskild patient, inte ska omfattas av direktiv 2001/83/EG. Dessa läkemedel behöver därvid inte heller godkännas enligt det centrala förfarandet. Emellertid anges det i bestämmelsen att medlemsstaterna ska meddela tillverkningstillstånd för dessa specialanpassade läkemedel. Vidare anges också att de nationella kraven på spårbarhet, kvalitet och säkerhetsövervakning ska vara desamma för dessa specialtillverkade läkemedel som för de läkemedel som ska godkännas centralt. Denna bestämmelse kallas i propositionen för bestämmelsen om sjukhusundantag. För att genomföra de krav som ställs på dessa specialtillverkade läkemedel föreslås tillägg i läkemedelslagen.

Därutöver föreslås vissa ändringar i läkemedelslagen i fråga om apoteks försäljning av teknisk sprit.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.
 
  © 2017 Jure AB