Prop. 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel - 201011051 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel
Utgivningsår:2011
Omfång:127 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011051
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta den nuvarande lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar gällande rätt med vissa förtydliganden som behövs framför allt på grund av EU-förordningar på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i det så kallade bränslekvalitetsdirektivet i svensk rätt. Ändringarna innebär bl.a. att direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp av växthusgaser och krav på drivmedelsleverantörer att minska sina utsläpp av växthusgaser införs. De nya lagarna innehåller i övrigt inga nyheter i förhållande till gällande rätt utan utgör en omarbetning och modernisering av lagtextens språk och struktur. Med anledning av förslaget att upphäva lagen om motorfordons avgasrening och motorbränslen föreslås följdändringar i anslutande lagar.

Med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande föreslås också vissa följdändringar i miljöbalken och i lagen (1998:1707) om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner.

De nya lagarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011.
 
  © 2017 Jure AB