Prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen - 201011063 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen
   
 
Titel:Prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen
Utgivningsår:2011
Omfång:135 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011063
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:63
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa ändringar i plan- och bygglagen (2010:900). Sedan plan- och bygglagen antogs i juni 2010 har det framkommit ett behov av att komplettera lagen i några avseenden.

Det föreslås att reglerna om hur beslut om lov och förhandsbesked ska vinna laga kraft kompletteras i fråga om underrättelse till kända sakägare. Enligt förslaget ska ett meddelande om ett besluts huvudsakliga innehåll skickas till kända sakägare i samband med att en elektronisk kungörelse om beslutet införs i Post- och Inrikes Tidningar. Meddelandet behöver inte delges. Ett undantag föreslås i fall då ett stort antal personer ska underrättas. För de sakägare som omfattas av dessa regler föreslås att tiden för överklagande räknas från den dag som infaller en vecka efter kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar. Vidare föreslås att sökanden och en begränsad krets av andra berörda delges beslutet om lov eller förhandsbesked. För dessa räknas tiden för överklagande som tidigare från den dag personen delgavs beslutet.

Det föreslås att en ytterligare förutsättning för marklov ska vara att åtgärden uppfyller vissa krav i 2 och 8 kap. plan- och bygglagen.

Ändringar föreslås i reglerna om kontrollplanen. Det föreslås också att en ny övergångsbestämmelse införs som ger en möjlighet för kommunen att före utgången av 2012 göra undantag från de nya kraven på kontrollansvariga enligt 10 kap. 9 § när en kontrollansvarig utses.

Flera redaktionella och lagtekniska ändringar föreslås.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 2 maj 2011.
 
  © 2017 Jure AB