Prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor - 201011064 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor
   
 
Titel:Prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor
Utgivningsår:2011
Omfång:23 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:64
Ämnesord:Miljörätt , Fastighetsrätt

Pris: 41 SEK exkl. moms

 

Det ena förslaget innebär att kommunerna i stället för länsstyrelsen får besluta om upphävande av och dispens från strandskyddet även i de fall då strandskyddsområdet är ett statligt vattenskyddsområde eller ett miljöskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken. Förslaget stämmer överens med den övergripande inriktningen i de ändringar i strandskyddet som beslutades 2009 och som innebar att kommunerna fick ökad beslutanderätt i strandskyddsfrågor.

Det andra förslaget innebär att en del av Ångermanälvens mynningsvik får pekas ut som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där lättnader i strandskyddet gäller. Det område vid mynningsviken som ingår i världsarvet Höga kusten och som skyddas även enligt andra bestämmelser i miljöbalken kommer även fortsättningsvis att vara undantaget från reglerna om landsbygdsutveckling. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 maj 2011.
 
  © 2017 Jure AB