Prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare - 201011056 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare
   
 
Titel:Prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare
Utgivningsår:2011
Omfång:38 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011056
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:56
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen behandlas frågan om hanteringen av de ytterst sällsynta situationer som kräver avbrott eller begränsningar av elkonsumtionen för att balansen i elsystemet ska kunna upprätthållas. Sådana situationer kan aktualiseras först om andra åtgärder såsom utnyttjande av störningsreserver i elproduktionen och den statligt upphandlade effektreserven visar sig vara otillräckliga för att upprätthålla balansen i elsystemet. Regeringen föreslår att dagens ordning genom vilken roterande frånkoppling anvisas ska ersättas med en ordning där el i stället styrs till samhällsviktiga prioriterade elanvändare.

Regeringens uppfattning är att det alltjämt ska vara en central myndighetshantering av de skyddsåtgärder som får vidtas när en situation med mycket allvarlig elbrist uppkommer som inte kan lösas på annat sätt än att beslut om frånkoppling måste fattas. Förslaget utgår ifrån att det även fortsättningsvis ska vara Svenska kraftnät som beordrar frånkoppling och beslutar om hur den ska göras. Utgångspunkten för beslutet ska vara att säkerställa tillförseln av el till prioriterade samhällsviktiga användare. Underlaget för frånkopplingsbesluten ska tas fram inom ramen för en planeringsprocess på central, regional och lokal nivå. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, föreslås få bemyndigande att meddela föreskrifter om hur överföring av el till elanvändare får begränsas eller avbrytas.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB