Prop. 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll - 201011072 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll
   
 
Titel:Prop. 2010/11:72 Genomförande av FN:s vapenprotokoll
Utgivningsår:2011
Omfång:121 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:72
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen att Sverige ska tillträda FN:s vapenprotokoll. Propositionen innehåller också förslag till de lagändringar som bedöms nödvändiga för att Sverige ska kunna tillträda protokollet.

Rådets direktiv av den 18 juni 1991 om kontroll av förvärv och innehav av vapen (91/477/EEG), vapendirektivet, är genomfört i svensk rätt. I propositionen behandlas genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen, ändringsdirektivet. Vidare föreslås de lagändringar som krävs för att genomföra ändringsdirektivet.

Den svenska regleringen av vapen håller en hög skyddsnivå internationellt sett och uppfyller i många avseenden de krav som ställs i vapenprotokollet och ändringsdirektivet. För att helt leva upp till kraven är det dock nödvändigt att genomföra vissa ändringar, huvudsakligen i vapenlagstiftningen och krigsmateriellagstiftningen.

Den mest ingripande förändringen gäller krav på märkning av skjutvapen, vapendelar och förpackningar med ammunition. För närvarande saknas i svensk rätt regler om märkning av sådana föremål. Förslagen i propositionen innebär i korthet att skjutvapen och vapendelar samt förpackningar med ammunition ska märkas vid tillverkningen på ett närmare angivet sätt. Vidare föreslås att skjutvapen och vapendelar som förs in till Sverige ska förses med märkning. Den som bryter mot dessa bestämmelser ska kunna dömas till ansvar. Detsamma gäller den som förfalskar eller utan lov utplånar, avlägsnar eller ändrar angiven märkning. Det föreslås även att skjutvapen och vapendelar som har varit föremål för sådana brott ska kunna förverkas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB