Prop. 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister - 201011164 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
   
 
Titel:Prop. 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
Utgivningsår:2011
Omfång:49 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011164
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:164
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt , Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (försökslagen) ersätts med en ny permanent lag.

Enligt den nya lagen ska Konsumentombudsmannen kunna biträda en konsument vid allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten som ombud i en tvist med en näringsidkare, om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagens särskilda regler om rättegångskostnader gör förfarandet i stort sett kostnadsfritt för konsumenten. Kostnadsskäl ska därmed inte hindra konsumenter från att driva mål av principiellt intresse. Den nya lagen motsvarar vad som gäller enligt försökslagen.

Propositionen innehåller också förslag till konsekvensändringar i vissa lagar med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande.

Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.
 
  © 2017 Jure AB