Regeringens skrivelse 2010/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen för 2011 - 201011148 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2010/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen för 2011
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2010/11:148 Riksrevisionens rapport om redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk i budgetpropositionen för 2011
Utgivningsår:2011
Omfång:81 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011148
Serie:Propositioner nr. 2010/11:148
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Tydlighet och transparens i budgetpropositionen för 2011? - Redovisningen av finans- och sysselsättningspolitiska ramverk (RiR 2011:11).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende redovisningen av kommunsektorns finanser och uppföljningen av sysselsättningspolitiken. Regeringen har redan genomfört eller planerar att genomföra större delen av de åtgärder som Riksrevisionen rekommenderar.

Regeringen instämmer däremot endast delvis i Riksrevisionens iakttagelser när det gäller uppföljningen av överskottsmålet och tillämpningen av utgiftstaket. På dessa områden avser regeringen inte att vidta några åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer.
 
  © 2017 Jure AB