Regeringens skrivelse 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten - 201112014 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten
Utgivningsår:2011
Omfång:142 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112014
Serie:Propositioner nr. 2011/12:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Leverans på utsatt tid? - En granskning av försvarets internationella materielsamarbeten (RiR 2011:13). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som kommer att
vidtas med anledning av rapporten.

I likhet med Riksrevisionen konstaterar regeringen att redovisningen till riksdagen av materielförsörjningsfrågor kan förbättras. Ett arbete pågår inom Regeringskansliet med att se över materielförsörjningsprocessen samt föreslå en samlad styrning av materielförsörjningen. Med anledning av Riksrevisionens rapport avser regeringen att för de berörda myndigheterna förtydliga kraven på materielredovisningen till regeringen.

Vidare konstaterar regeringen att förseningar i materielförsörjningen kan begränsa förutsättningarna för ett effektivt resursutnyttjande och att leveranssäkerheten är viktig såväl inför beslut som under pågående materielanskaffning. Med den nya inriktningen av materielförsörjningen bedömer regeringen att förutsättningarna för en förbättrad leveranssäkerhet har ökat.
 
  © 2017 Jure AB