SOU 2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension - 9789138236376 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension
– Del 1 och 2
   
 
Titel:SOU 2011:68 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension – Del 1 och 2
Utgivningsår:2011
Omfång:1218 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236376
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Solvens II-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:68
Ämnesord:Försäkringsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 519 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 18 februari 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att lämna förslag till hur Europarlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) ska genomföras i svensk rätt. Utredningen antog namnet Solvens II-utredningen.

Den 21 oktober 2011 lämnade utredningen sitt betänkande "Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension", SOU 2011:68.

I detta föreslås en anpassning av försäkringsrörelselagstiftningen till EU:s Solvens II-direktiv. Detta innebär bl.a. ett nytt, väsentligt mer sofistikerat sätt att beräkna företagens lagstadgade kapitalbuffert (solvenskapital). Solvenskapitalkravets storlek ska bestämmas av risken i hela försäkringsrörelsen, vilket medför en väsentlig skärpning av nuvarande kapitalkrav.

I Sverige har Finansinspektionen sedan flera år använder ett särskilt tillsynsverktyg för att identifiera företag med låg solvens, det s.k. trafikljustestet. Det finns många likheter, men också flera skillnader, mellan trafikljuset och reglerna om kapitalkrav och kapitalbas i Solvens II.

Här föreslås också nya regler för tjänstepensionsverksamhet och för mindre försäkringsföretag som inte baseras på Solvens II-direktivet. Dessutom föreslås att de allra minsta företagen (»mikroförsäkringsföretagen») helt ska undantas från reglering och tillsyn. Undantaget bör även gälla begravningskassor.

Solvens II-direktivet baseras på tre pelare:

Pelare I med kvantitativa krav som rör skulder, tillgångar, kapitalkrav och kapitalbas
Pelare II med kvalitativa krav som rör tillsyn, riskhantering och intern kontroll
Pelare III med krav på transparens och offentliggörande.
 
  © 2017 Jure AB