Prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag - 201112045 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag
   
 
Titel:Prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag
Utgivningsår:2011
Omfång:283 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:45
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 125 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag till en lag om behandling av personuppgifter i Kustbevakningens verksamhet, en kustbevakningsdatalag. Syftet med den nya lagen är att ge Kustbevakningen möjlighet att behandla personuppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i sin verksamhet och att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid sådan behandling. En utgångspunkt är att skapa en teknikneutral och flexibel reglering där de yttre ramarna för behandlingen av uppgifter i Kustbevakningens verksamhet som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter. Förslagen innebär vidare att vissa grundläggande krav ställs på all behandling av uppgifter som omfattas av lagen - medan det uppställs särskilda villkor för sådan verksamhet som är särskilt känslig ur integritetssynpunkt, framför allt behandlingen av uppgifter för brottsbekämpande ändamål. Lagen reglerar, med några få undantag, all behandling av personuppgifter i Kustbevakningens operativa verksamhet. Lagen ska ersätta den nuvarande förordningen (2003:188) om behandling av personuppgifter inom Kustbevakningen. Lagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen (1998:204), men innehålla hänvisningar till vissa bestämmelser i personuppgiftslagen som ska vara tillämpliga i Kustbevakningens verksamhet. Propositionen innehåller också förslag till ändringar i offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400) och förslag till ändring i lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete. Kustbevakningsdatalagen samt lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.
 
  © 2017 Jure AB