Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård - 201112053 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård
   
 
Titel:Prop. 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård
Utgivningsår:2012
Omfång:43 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112053
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:53
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

En vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. När ett barn har två vårdnadshavare, ska dessa utöva sina rättigheter och skyldigheter i förhållande till barnet tillsammans. Det förekommer att barn i vissa fall inte får den hälso- och sjukvård och de sociala insatser som krävs eftersom vårdnadshavarna inte är överens. Problemet har påtalats av bland annat barnrättsorganisationer och vårdgivare.

I propositionen föreslås det att, om den ena vårdnadshavaren inte samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, socialnämnden ska få besluta att åtgärden ändå får vidtas om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Möjligheten ska gälla för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, liksom för behandling i öppna former samt utseende av kontaktperson eller familj enligt socialtjänstlagen. Vidare ska den omfatta några åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Uppdraget att fatta beslut ska få delegeras till en särskild avdelning inom socialnämnden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2012.
 
  © 2017 Jure AB